Oferta

Usługi geodezyjne – Turek

Przedmiotem naszej oferty są mapy geodezyjne, które definiują się jako obrazy fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w odzwierciedleniu o charakterze kartograficznym i złożonej skali, która zawiera symboliczne przedstawienie obiektów oraz ukształtowania. Treść map składa się ze znaków umownych, punktów wysokościowych, zwanych także pikietami, warstwic, siatki współrzędnych, opisów.

Mapy geodezyjne

Możemy wyróżnić następujące mapy geodezyjne, których tworzeniem się zajmujemy: mapy do celów projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy do celów prawnych. Nasze usługi geodezyjne na terenie miasta Turek zawierają ponadto tworzenie map gospodarczych. Mapa do celów projektowych to opracowanie, które powstaje na podstawie bazy mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku- na bazie mapy jednostkowej, która jest przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opracowanie mające na celu stworzenie projektu obejmuje sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, która jest niezbędna do realizacji projektu budowlanego. Tego typu mapy są więc obligatoryjne do realizacji wszelkich inwestycji, które wymagają odpowiedniego zezwolenia na budowę. Kolejno mapy sytuacyjno-wysokościowe są wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, które zawiera bieżące wiadomości na temat przestrzennego rozmieszczenia obiektów wraz z elementami ewidencji gruntowej i budynków. Mapy do celów prawnych określają granice nieruchomości, zarówno już istniejących, jak i projektowanych. Zawierają ponadto dane z ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków, a także należyte klauzule urzędowe wraz z pieczęciami i podpisami. Co ważne, ten rodzaj map może być sporządzony wyłącznie przez osobę zawodowo uprawnioną w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji. Mapy gospodarcze natomiast przedstawiają organizację, charakterystykę i wzajemne relacje odnoszące się do zjawisk ekonomicznych.

Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne przez nas prowadzone odnoszą się do geodezyjnej obsługi budowy, pomiarów przemieszczeń i odkształceń oraz pomiarów wykonawczych. Zarówno pomiary geodezyjne, jak i wszelkie inne usługi geodezyjne przez nas oferowane na terenie miasta Turek, prowadzone są z wszelką dokładnością. Zajmujemy się ponadto wieloma innymi zadaniami z zakresu kartografii, fotogrametrii czy teledetekcji.

ul. Kwiatowa 16a
62-700 Turek

© 2022 PLOT-GEO. Wszelkie prawa zastrzeżone